Electrohype 2004 – KONFERENS
Malmö, Sverige, 28 och 29 November
Den experimentella elektronisk konsten i Norden - nära historia och samtida villkor
PROGRAM
Ett tema som har diskuterats flitigt de senaste åren är den nya elektroniska konstens villkor i Norden. Ser man på detta tema i ljuset av den nordiska ”guldålder” som fanns inom elektronisk konst på 60 – 80-talet, finns det vissa besynnerliga drag. Tidigare kom utländska konstnärer till nordiska länder för att ta del av de experiment som gjordes med konst och ny teknologi. De konstnärliga miljöerna var lekfulla och det genererades ny och spännande konst. I dag är läget snarare omvänt, nordiska konstnärer reser till länder som Tyskland, USA och Kanada för att hitta en kreativ miljö och möjligheter att visa sin konst.
Konferensen har som mål att dra upp historiska linjer och se om det finns specifika orsaker som har styrt utvecklingen. Vidare vill vi i ett mera samtida perspektiv, se om det finns frågor man kan fokusera på som på sikt skulle hjälpa att ge en gynnsam och långsiktig miljö för den samtida elektroniska konsten.
Observera att konferensen har plats för maximum 100 deltagare och att konferensen kommer att hållas på engelska. Sista datum för anmälan är 18 november 2004.
 
Dag 1 fokuseras på den elektroniska konstens närliggande historia. Diskussionen uppehåller sig kring framträdande likheter och olikheter mellan de nordiska länderna när det gäller den elektroniska konsten. Dagen avslutas med en gemensam vandring i utställningen Electrohype 2004 som visas i Malmö Konsthall.
 
Dag 2 kretsar kring rådande villkor för dem som arbetar med elektronisk och datorbaserad konst idag. Syftet är att inventera i dagens rådande situation för konstnärer, institutioner och organisationer. Dagen avslutas med en längre paneldebatt och möjlighet för öppen diskussion.
 
Till konferensen har inbjudits en rad betydande och intressanta föreläsare. De representerar olika inriktningar och discipliner inom den elektroniska och datorbaserade konsten. Inbjudna är konstnärer, teoretiker samt representanter från institutioner och organisationer. Mer information om nedanstående föreläsare kommer att finnas på vår hemsida.
 
Torsten Ridell (Sverige)
Konstnär
Lars-Gunnar Bodin (Sverige) Konstnär/kompositör
Jeremy Welsh (England/Norge)
Konstnär/Professor konsthögskolan i Bergen
Søren Pold (Danmark)
Adjunkt/PhD Inst. Multimedia, Århus Universitet
Norman T. White (Kanada)
Konstnär
Perttu Rastas (Finland)
Mediecurator och intendent Kiasma
Martin Pingel (Danmark)
Konstnär/Utbildningsledare för Digital Design (Danmarks Designskola)
Magnus Wassborg/Tore Nilsson (Sverige) Konstnärer/lärare på Kungl. Konsthögskolan, Stockholm
Trond Lossius (Norge)
Konstnärer/kompositör/forskare
Lars Gustav Midbøe/Anna Kindvall (Norway/Sverige) Utställningsproducenter/intendenter Electrohype
 
Preliminär deltagarlista för paneldebatten:
Trine E. Eidsmo (Norway)
Konstnär/organisatör/TEKS-Trondheim Elektroniske Kunstsenter
Søren Krogh (Danmark)
Sektionsleder Kulturarvsstyrelsen/New Media Forum
Trond Lossius (Norge) Konstnär/kompositör/forskare vid Bergens Konstakademi

Leslie Johnson (Sverige)
Rektor Konsthögskolan Valand

Tine Vindfeld (Danmark)
Museumsinspektör på AROS, Aarhus Kunstmuseum
Lars Gustav Midbøe
Utställningsproducent/Intendent Electrohype
 
 
Moderator för konferensen:
Björn Östlund (Sverige) journalist
 
Var
Konferensen kommer att hållas i gamla Teaterrestaurangens lokal på Storan/ Malmö Opera och musikteater, Östra Rönneholmsvägen 20. (200 meter från Malmö Konsthall) Lunch serveras i Operans foajé.
Karta
 
 
Konferens avgift:
700 SEK för två dagar inkl. lunch och kaffe.
500 SEK för studerande inkl. lunch och kaffe*
*detta pris gäller även för yrkesverksamma konstnärer.

Vill man delta i konferensen utan lunch kan man kontakta Nicolas Hanson för pris för denna form av deltagande. Dock vill vi rekommendera att man bokar fullt paket då lunch är till absolut självkostpris.

 
Kontakt person
Frågor angående konferensen kan riktas till Nicolas Hansson
Direkt telefonnummer
+ 46 (0) 736 43 30 14
Electrohypes kontor kan nås på
+ 46 (40) 780 20
Via e-post
 
Arbetsgrupp/ Referensgrupp för konferensen är följande:
Nicolas Hansson – Sverige
Anna Kindvall – Sverige
Lars Gustav Midbøe – Norge
Kristine Ploug – Danmark
Thomas Petersen – Danmark

 


 
Electrohype 2004 – CONFERENCE
Malmö, Sweden, 28 and 29 of November
Experimental electronic art in the Nordic region - recent history and current conditions
PROGRAM
A topic that has been frequently discussed the past years is the conditions for the electronic art in the Nordic countries. If you look at this topic from the perspective of the Nordic “gold age” in electronic art in the 60s to the 80s, there are certain peculiar features. Back then artists from other countries came to Scandinavia to participate in the experiments performed with art and technology. The environment was playful and new and exiting art was created. Today the situation is the opposite, Nordic artists are traveling abroad to Germany, USA and Canada to find a creative environment and opportunity to exhibit their art.
The aim of this conference is to draw historical lines and look for specific causes that might have influenced this development. Furthermore we will in a contemporary perspective investigate if there are specific questions that we can focus on. Questions that might give answers to how we can provide a good and durable environment for contemporary electronic art.
Note that the conference has a maximum of 100 participants and that the conference will be held in English. Last date for registration is November 18th 2004.
 
Day one will be dedicated to the recent history of electronic art. The discussion will focus on prominent similarities and differences between the Nordic countries regarding electronic art. The day will conclude with a guided tour in the exhibition Electrohype 2004 in Malmö Konsthall.
 
Day two will deal with the current conditions for those who are working with electronic and computer based art today. The aim is to look at the current situation for artists, institutions and organizations. The day will conclude with a longer panel and open discussion.
 
The persons invited to give talks and presentations at the conference have all key positions in the various fields of electronic art. They also represent a wide range of disciplines within the genre itself. Artists, theorists, as well as representatives from institutions and organizations. Fore more info about lecturers mentioned below will be available soon.
 
Torsten Ridell (Sweden)
artist
Lars-Gunnar Bodin (Sweden)
artist/composer
Jeremy Welsh (England/Norway)
Artist/Professor at Bergen National Academy of the Arts
Søren Pold (Denmark)
Assistant Professor, PhD Dept. of Multimedia, University of Aarhus
Norman T. White (Canada)
Artist
Perttu Rastas (Finland)
Senior media art curator
Martin Pingel (Denmark)
Artist/ Head of education program Digital Design (Danmarks Designskole)
Magnus Wassborg/Tore Nilsson (Sweden)
Artists/teachers at Royal University College of Fine Art in Stockholm
Trond Lossius (Norway)
Artist/Composer/researcher at Bergen National Academy of the Arts
Lars Gustav Midbøe/Anna Kindvall (Norway/Sweden)
Exhibition organizers Electrohype
 
Preliminary list for the panel discussion:
Trine E. Eidsmo (Norway)
Artist/Organizer TEKS-Trondheim Electronica Arts Centre
Søren Krogh (Denmark)
Head of section Kulturarvsstyrelsen/New Media Forum
Trond Lossius (Norway)
Artist/Composer/researcher Art Academy of Bergen

Leslie Johnson (Sweden)
Principal at Valand Art Academy, Gothenburg

Tine Vindfeld (Denmark)
Curator at AROS, Aarhus Kunstmuseum
Lars Gustav Midbøe
Exhibition producer Electrohype
 
 
Moderator for the conference:
Björn Östlund.
 
Where
The Conference will be held at former premises of “Teaterrestaurangen” at the Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20. (200 m from Malmö Konsthall). Lunch will be served at the grand foyer of the Malmö Opera.
Map
 
 
Conference fee:
700 SEK for two days incl. lunch and coffee
500 SEK for students, incl. lunch and coffee*
*This rate also applies for practicing artists.

If you wish to participate at the conference but without lunch, a reduced price can be obtained by contacting Nicolas Hansson. Although we recommend a full booking since lunch is at absolute self cost price.

 
Contact person
Questions regarding the conference can be directed to Nicolas Hansson
He can be reached by telephone
(direct number) +46 (0)736 43 30 14
Electrohype office can be reached at
+ 46 (0) 40 780 20

Via e-mail

 
The Work group/ reference group for the conference are:
Nicolas Hansson – Sweden
Anna Kindvall – Sweden
Lars Gustav Midbøe – Norway
Kristine Ploug – Denmark
Thomas Petersen – Denmark
 
Electrohype 2004 Konferensen har gjorts möjligt genom stöd från:

Stiftelsen framtidens kultur

New Media Forum, Danmark
Kulturrådet
Kultur Skåne
Malmö Kulturstöd
PNEK-Produksjonsnettverk for elektronisk kunst
 
 
 
 
Malmö Kulturstöd
 
 
 
 
 
 
 
 
Electrohype 2004 Conference is made possible through support from:
The Foundation Culture of the Future
New Media Forum, Denmark
The Swedish National Council for Cultural Affairs
Kultur Skåne
Malmö Kulturstöd
PNEK-Production Network for Electronic Art