Värnhemstorgets Elektroniska Skulpturpark   Värnhem square Electronic Sculpture park
Electrohype har genom de senaste tolv åren lyft fram konst skapad med ny teknologi genom att anordna fem stora biennaler för elektronisk och teknologisk konst. Nu tar Electrohype steget vidare och skall genom ett pilotprojekt introducera den elektroniska konsten i det offentliga gemensamma rummet i form av världens första skulpturpark för elektronisk konst.  

Electrohype has through the last twelve years highlighted art created with new technology by organizing five major biennials for electronic and technological art. Now Electrohype takes a step further in showing electronic art in public space, by running a pilot project with the aim to create the world's first sculpture park for electronic art.

Ett viktigt element i Electrohypes arbete med att främja nyskapande konst har alltid varit att knyta presentationen av konsten till en ram och ett sammanhang som kan nå en stor och bred publik. Detta har vi gjort genom att presentera ovanlig konst i en traditionell kontext genom att visa biennalerna i Skånes väletablerade konsthallar. Detta har gett den elektroniska konsten bättre förutsättningar för ett bra bemötande och acceptans både från allmän publik och professionella inom konst och konstvetenskap.   An important element of Electrohype's work to promote innovative art has always been to tie the presentation of art into a frame and a context that can reach a large and wide audience. We have done this by presenting unusual art in a traditional context by showing biennials in well-established art museums in southern Sweden. This has provided the electronic arts better conditions for a good response and acceptance from both the general public and professionals in art and art history.
     
 
Electrohype 2008, Malmö Konsthall   Electrohype 2008, Malmö Konsthall
     
För att hitta en motsvarande form eller ram för att visa elektronisk konst i offentliga utomhusmiljöer har vi studerat på vilka sätt traditionell konst som skulpturer, muralmålningar och installationer visas utomhus i dag. Där finns det två distinkta riktningar, antingen att konstverket är integrerad i den offentliga miljön som ett objekt, exempelvis en skulptur eller fontän på ett torg eller en plats. En annan tradition är skulpturparken där man ha samlat flera konstverk i en park som specifikt är anlagd för detta ändamål, eller att man samlar eller sprider ut flera skulpturer i en redan befintlig park.    To find a similar shape or frame to display electronic art in public outdoor environments, we have studied the ways in which traditional art, like sculptures, murals and installations, are displayed outdoors today. There are two distinct directions; either the artwork is integrated into the public environment as an object, such as a sculpture or fountain in a square or a place, or the other tradition which is the sculpture park where you have gathered several works of art in a park that is specifically built for this purpose, or placing out several sculptures in an existing park.
     
 
Gustav Adolfstorg   Stortorget
     
Som utgångspunkt för detta projekt har vi valt en modell som kombinerar båda dessa element, en skulpturpark lokaliserad till ett öppet torg. På så sätt kan man samla fokus på konstverken samtidigt som tillgängligheten till dessa är optimal. De individuella konstverken kommer också att ge torget ett gemensamt tema, som i sin tur knyter samman platsen olika områden till en starkare identitet.  

As a starting point for this project, we have chosen a model that combines both of these elements, a sculpture park located in an open square. In that way one can focus on collecting works of art, while the accessability of these is optimal. The individual artworks will also give the square a common theme, which in turn connects the the different parts of the site to a stronger identity.

Pilotprojektets mål är att lägga grunden för ett unikt storskaligt projekt som kommer att bli Sveriges och troligen världens första skulpturpark för elektronisk konst.   The aim of the pilot project is to lay the foundation for a unique large-scale project that will be Sweden's and probably the world's first sculpture park for electronic art.
Att visa elektronisk och teknologisk konst i ett galleri är inte helt enkelt eftersom konstverken ofta är prototyper, som inte alltid är helt stabila. Att visa denna typ av konstverk utomhus i en offentlig miljö kommer att bjuda på en rad andra utmaningar. Därför är en viktig del av projektet att kartlägga problem och hinder och hitta lösningar för att möjliggöra visning av denna konst utomhus. Projektet skall dock inte bara vara en teoretisk övning och vi kommer därför att realisera flera mindre konstverk som skall placeras ut, för att på plats testas i förhållande till publikens relation och interaktion.  Samtidigt kommer effekten av yttre påverkan på konstverken, både från klimat och människor att noggrant kartläggas och registreras för att ligga till grund för framtagande av mer storskaliga och permanenta konstverk.  

To exhibit electronic and technological art in a gallery is not simply because the artworks are often prototypes, which are not always completely stable. To show this type of work outdoors in a public environment will give a range of other challenges. Therefore, an important part of the project is to identify problems and obstacles and to find solutions for making it possible to exhibit this art outdoors. The project will not only be a theoretical exercise and we will therefore realize several smaller works of art to be deployed, for on-site testing in relation to the audience's relationship and interaction. At the same time, the impact from the surronding environment, both from climate and from people, will be carefully tracked and recorded, in order to collect knowledge that will be used for development of larger-scale and permanent artworks.

Projektet kommer att involvera svenska, nordiska och internationella konstnärer, samt rådgivande personer från områden som spänner från teknik och juridik, till konstvetenskap.  I nuläget är inget samarbete formaliserat men med Electrohypes väl utvecklade nätverk kan detta realiseras inom en tidsram på en till två månader.   The project will involve Swedish, Nordic and international artists, as well as advisory persons from fields ranging from engineering and law, to art history. At present, cooperation is being formalized with external collaborators.
     
Plats för projektet   Location of the project
Den plats vi kommer att arbeta med är Värnhemstorget som är en viktig knutpunkt i Malmös urbana miljö men samtidigt en plats som genom ständiga förändringar har förlorat sin identitet. I dag är det svårt att veta om Värnhemstorget är ett torg, en busshållplats, början på en park eller bara en del av en stor trafikkorsning.   The site we will be working with is Värnhemstorget in Malmö, which is an important hub in Malmö's urban environment. It is also a place that through constant change has lost its identity. Today it is difficult to know whether Värnhemstorget is a square, a bus stop, the beginning of a park or just part of a busy junction.
     
 
Värnhemstorget, Malmö   Värnhemstorget, Malmo
     
Värnhemstorget hade tidigare en viktigare position i Malmö stadslandskap då det var en av stadens tydligt definierade punkter för in- och utfartstrafik. Sedan mitten av 1930- talet blev området moderniserat med ny bostadsmassa och ett rikt folkliv. Området hade sedan en sämre period från 70-talet och fram till tidigt 00-tal då man har börjat satsa mer på området bland annat genom att lägga ny stenläggning på torget. I dag står området inför en ganska kraftig utveckling och kommersialisering bland annat med etablering av fler bostäder, stora shoppingcenter och närhet till många studentbostäder.    Värnhemstorget previously had a more important position in the city of Malmö's landscape when it was one of the city clearly defined points of entry and exit for traffic. Since the mid 1930s, the area became modernized with new residential lot and a rich folklore. The area then degraded, from the 70's until the early 00's, when the city started to invest more in the area, such as adding new paving in the square. Today, the area faces a fairly substantial development and commercialization, including establishment of new housing and large shopping centers.
I denna process är det viktigt att man implementerar ett konstnärligt alternativ eller supplement till utvecklingen av området. Att etablera en öppen skulpturpark kommer att ha en viktig funktion i människors sätt att förhålla sig till platsen och deras användning av torget som ett gemensamt offentligt rum. Electrohype vill därför bidra med ett projekt som både ökar platsens kvalitet för befolkningen samtidigt som projektet kan prova ut nya sätt att visa ny konst.   In this process it is important to implement an artistic alternative or supplement to the development of the area. To establish an open sculpture park will have an important role in the way people relate to the location and the use of the square as a common public space. Electrohype would therefore like to contribute with a project that both increases the site's quality for the population, while Electrohype at the sime time can try out new ways to display new art.
Electrohypes kvalifikationer och förutsättningar för att göra projektet
Organisationen Electrohype har tio års erfarenhet av att sammanställa och producera storskaliga utställningar med elektronisk och teknologisk konst. Detta ger oss en unik kunskap och kännedom till konstgenren, såväl teoretiskt som praktiskt. Vi har ett väl utvecklat nätverk av konstnärer och andra resurspersoner som vi efter behov kan involvera i projektet allteftersom detta skrider fram. Electrohype har en mycket flexibel organisationsstruktur som kan anpassas efter behov i projektets olika stadier.
  The Electrohype organization has ten years of experience in compiling and producing large-scale exhibitions of electronic and technological art. This gives us the unique knowledge and understanding of the art genre, both theoretically and practically. We have a well developed network of artists and other resource people we need to involve in the project as it progresses. Electrohype has a very flexible organizational structure that can be adapted to the needs of the different project stages.
     
Specifik kunskap om elektronisk konst på offentlig plats   Specific knowledge of electronic art in public places
Vintern 2006-2007 visade Electrohype utställningen ”Public-Electronic!” i Skissernas Museum i Lund. Detta var en utställning som genom dokumentationsmaterial enbart handlade om elektroniska konstverk på offentlig plats. Förarbetet med denna utställning gav oss en mycket god insikt i konstnärernas erfarenhet av att arbeta med elektronisk konst under komplicerade förhållanden, och vilka utmaningar som kan vänta en i detta arbete.   In the winter of 2006-2007, Electrohype made the exhibition "Public-Electronic" at the Museum of Sketches in Lund. This was an exhibition by documentary material solely, which focused on electronic art in public places. The groundwork of this exhibition gave us a very good insight into the artists' experience of working with electronic art under complex conditions, and the challenges that can be related to this work.
     
 
Public-Electronic!, Skissernas Museum, Lund   Public-Electronic!, The Museum of Sketches, Lund
     
Våren 2008 stod Electrohype som producerande enhet för realiseringen av en testversion av konstnären Peter Palvéns storskaliga elektronisk konstverk ”Social Field” som placerades i Rörsjöparken i Malmö. Konstverket visades under 14 dagar och Electrohype arbetar nu för att få till en permanent version av konstverket utplacerad i Malmö. Detta projekt gav oss en insikt i och försmak på de praktiska och byråkratiska dilemman som kan uppstå under arbetet med konst som placeras utomhus i en park. Projektet gav dessutom en hel del intressant, och tidvis oväntad, erfarenhet om hur människor förhåller sig till konstverk som placeras i deras omedelbara närhet.   In the spring of 2008, Electrohype acted as producing unit for the realization of a test version of artist Peter Palvén's large scale electronic artwork "Social Field" which was exhibited in the park Rörsjöparken in Malmö. The artwork was shown for 14 days and Electrohype is now working on having a permanent version of the artwork made in pubic space in Malmö.
This project gave us an insight in the practical and bureaucratic dilemmas that can arise during the process of making electronic art art outdoors in a park. The project also gave a lot of interesting, and sometimes unexpected, experience of how people relate to works of art that are placed in their immediate surroundings.
     
 
Social Field, Rörsjöparken, Malmö   Social Field, Rörsjöparken, Malmö
     
Under arbetet med projektet ”Social Field” etablerade Electrohype kontakt med Gatukontoret i Malmö som är en viktig part att ha som medspelare i utvecklingen och genomförandet av detta projekt.  

While working on the project "Social Field", Electrohype established contact with the city council in Malmö, which is needed to have as a collaborator when making a project like this.

     
Andra samarbetspartners   Other collaborators
Förutom Malmö Stad och Gatukontoret kommer vi också att initiera samarbete med kulturförvaltningarna i Malmö och i Skåne. Vi kommer dessutom att involvera partners som representerar viktiga aktörer i området så som Skånetrafiken som styr stora delar av busstrafiken samt lokala intresseorganisationer för handel och grannskap. Dessa samarbeten kommer att se olika ut från fall till fall och omfatta allt från möjlig medfinansiering till samtalspartners för platsspecifik kulturgeografisk kunskap och respons på förslag till konstverk.    In addition to the City of Malmö, we have also initiated cooperation with cultural authorities in Malmö and Skåne. We have also initiated contact with others, such as Skånetrafiken, which is responsible for all public transport in the city and and has a large impact on this site in Malmö, and we have also initiated contact with local stores and real estate owners represented in the area. These collaborations will differ from case to case, .
     
Vilken typ av konstverk, hur och varför   What type of artwork, how and why
I detta projekt kommer vi att tillämpa en mycket öppen definition av begreppet elektronisk konst. Vi måste till stor grad gå bort från de riktigt mekaniskt och elektroniskt komplicerade arbeten som vi tidigare har visat i konsthallar och gallerier. Detta skall på inget sätt medföra att kvaliteten på konstverken på något sätt är sämre än det vi vanligtvis presenterar, varken i utförande eller konceptuellt.   

In this project we will apply a very open definition of electronic art. We will to a large extent avoid the very mechanically and electronically complicated works that we have previously shown in museums and art galleries. This should in no way mean that the quality of the artworks are somehow worse than what we usually present, either in design or conceptual sense.

Vi kommer att välja ut konstverk som kan spela olika roller på olika tider av dygnet och under olika årstider. Arbeten med ljud kan fungera bra på dagtid medan arbeten med ljus kanske enbart fungerar på kvällen och natten. Vissa verk kommer vara meditativa och bjuda in betraktaren till att spendera tid med det medan andra skall fånga den förbipasserandes uppmärksamhet med ett kort budskap, och kanske göra att personen kommer tillbaka.   We want to have some works that works well during dark hours (light based works, for example) while others works well during day time hours (such as sound based works). Some of the works can be meditative and invite the viewer to spend time with it, while others will catch the attention of passers-by with a short message, and may make the person comes back.
Att skapa en god utställningsdramaturgi har alltid varit viktig för oss i konsthallarna och detta kommer att vara en lika högt prioriterad, och troligen ännu viktigare fråga, när vi nu flyttar oss ut i ett rum där det finns många element som tävlar om uppmärksamheten.   Creating a good exhibition dramaturgy has always been important to us when making exhibitions in the in the art galleries, and this will be an equally high priority, and probably an even more important question, now that we are moving out to a space where there are many elements competing for attention.
     
 
Electrohype 2004, Malmö Konsthall   Electrohype 2004, Malmo Konsthall
     
Tidsplan   Timetable
Projektet planeras att löpa över 3 månader från december 2012 till februari 2013   The project is scheduled to run for 3 months, from December 2012 to February 2013.
Första delen av projektet kommer att bestå i en kartläggning av vad vi har av tillgängliga resurser och kunskap och vilka områden som måste utökas och kompletteras. Parallellt med detta måste vi formalisera kontakter med kommun och andra berörda parter som kommer att involveras i projektet. Vi kommer också att göra en undersökning bland personer som dagligen rör sig i området samt kartlägga praktiska och juridiska hinder som relaterar till projektet.  

The first part of the project will consist of determining available resources and knowledge, and which areas need to be expanded and supplemented. Parallel to this, we formalize contacts with municipalities and other stakeholders that will be involved in the project. We will also identify practical and legal obstacles related to the project.

Steg två är att ta fram fungerande prototyper av konstverken. I detta pilotprojekt kommer flerparten av konstverken att vara relativt småskaliga men vi har samtidigt som mål att försöka visa ett stort konstverk, under förutsättning av att detta visar sig vara praktiskt och ekonomiskt möjligt. Samtidigt med framtagande av konstverken kommer det praktiska arbetet på plats på torget att göras så att detta är förberett till konstverken skall placeras ut.    Step two is to develop working prototypes of the artworks. In this pilot project, most part of the artworks will be relatively small in size, but we will also aim for showing larger sized artworks, provided that this turns out to be practically and economically feasible. Simultaneously with the production of works of art, the practical work on the ground in the square to be made so that it is prepared for the works to be deployed.
     
 
Uppbyggnad av Social Field, Rörsjöparken, Malmö   Preparations Social Field, Electrohype office, Malmo
     
Steg tre består i utplacering av de faktiska konstverken. Detta kommer att ske stegvis, vilket betyder att ett konstverk, eller en grupp konstverk placeras ut i taget. På så sätt kommer prototypen av en skulpturpark gradvis växa fram över två månaders tid. Vi kommer att lägga stor vikt vid visualisering av projekt som av olika anledningar inte kommer att kunna genomföras, dessa kommera att visas i slutfasen av projektet.   Step three consists of placing the actual artworks on the site. This will be done in steps, meaning that artworks are being added to the site over time. In this way, the prototype of a sculpture park will gradually emerge over two months. We will also make effort on visualization of projects that for various reasons will not be implemented, and these will be presented in the final phase of the project.
Efter projektet är avslutat tillkommer ordinarie efterarbete som ekonomisk rapportering, utvärdering, sammanställning av dokumentation och rapport och distribution av detta. Vad som kommer att vara en viktig och prioriterad uppgift för oss i detta efterarbete är att ta vara på den kunskap vi har införskaffat för att så snart som möjligt kunna bygga vidare på detta i ett storskaligt projekt.    After the project is completed there will be regular work such as financial reporting, evaluation, compilation of documentation and reporting, and distribution of this. An important part of this work is to take advantage of the knowledge we have acquired, in order to as soon as possible use this in a large scale project.
     
Publik och tillgänglighet   Audience and availability
Värnhemstorget präglas i dag till stor del av transittrafik både till fots och med fordon. Stora delar av trafiken i stadens östra centrum skall på något vis inom Värnhem, även om kommunen på senare tid har gjort åtgärder för att styra undan delar av personbiltrafiken. Tiotusentals personer stiger på eller av bussar på Värnhem varje dag och ett lika stort antal byter buss mellan lokal och regional trafik. Detta gör att man har två grupper som vistas på platsen: de som uppehåller sig under kort tid, typiska resenärer, och de som vistas under längre tid, typiskt boende och besökare.   The Värnhem square is being characterized largely by transit traffic, both on foot and in vehicles. Much of the traffic in the city's eastern center is somehow in Värnhem, even if the municipality has recently made efforts to reroute parts of the passenger traffic around the neighborhood. Tens of thousands of people are getting on or off buses on Värnhem every day and an equal number of transfers between local and regional buses. This means that there are two groups that are staying on the spot: those who are staying for a short time, typical travelers, and those staying for longer, typically residents and visitors.
     
 
Värnhemstorget, Malmö   Värnhemstorget, Malmo
     
Tillgänglighet för alla   Accessibility for everybody
Unikt för ett torg som detta är att det är tillgängligt för så gott som alla som kan röra sig utomhus på egen hand. Här finns plana ytor, övergångar mellan gatuplan och trottoar samt ramper, vilobänkar och offentlig kommunikation. Torget har också bra tillgänglighet med många former för kommunikation som buss, bil, cykel och till fots.   

This project can result in a unique sculpture park, that connects the different parts of the square (bus stops, square, park, commercial street and homes). It can also be the first sculpture park for electronic art in Sweden. Perhaps also in the world.

     
Unik park i världen   Unique park in the world
Projektet skulpturpark Värnhem kan resultera i en världsunik skulpturpark som knyter samman stadsdelen Värnhems olika delar busshållplatserna, torget, parken, handelsstråket och bostäderna.    

A unique thing about a square like this is that is available to almost anyone. It has flat surfaces, transitions between the ground floor and pavement and ramps, benches, and public communication. The square is also accessable via many different ways of transportation, such as bus, car, bicycle and on foot.

Bilddokumentation Värnhemstorget   Documentation of Värnhem Square
Utställningsdokumentation: Electrohype 2008, Malmö Konsthall   Exhibition documentation: Electrohype 2008, Malmö Konsthall
Dokumentation: Social Field   Documentation: Social Field