Social Field – en elektronisk konstinstallation i offentlig rum Social Field – an electronic art-tinstallation in the public space
Ett projektsamarbete mellan Peter Palvén och Electrohype
An co-operation between Peter Palvén and Electrohype
Rörsjöparken, Malmö 18 april – 2 maj 2008 Rörsjöparken, Malmö, Sweden April 18 – May 2 2008
Vernissage fredag 18 april kl. 20.00 Opening: Friday April 18 2008 at 20.00
   
Informationsfolder (PDF)  
Karta Map
Bilddokumentation av projektet Photo documentation of the project
Rapport om projektet (PDF)  
   
   
Social Field är ett av de första stora elektroniska utomhuskonstverken i Sverige. Installationen bjuder betraktaren på en rumslig konstupplevelse i ett fält av ljus under öppen himmel. Social Field is meant to be one of the first big electronic outdoor art installation in Malmö and Sweden. The idea is to realise an installation that gives the public a spatial experience in a field of light under an open sky.
Installationen är en vidareutveckling av den Malmöbaserade konstnären Peter Palvéns arbete med titeln Social Sounds, som visades på Malmö Konsthall år 2004. Detta verk presenterades då som en projektion med 256 olika ”celler” som interagerade med varandra enligt matematiska principer. Konstverket var Peters Palvéns examensarbete från utbildningen Art and Technology vid Chalmers i Göteborg, vilket också var Sveriges första masterexamen inom området konst och teknologi. (ladda hem examensarbetet som PDF) The installation is based on the artwork “Social Sounds” by Peter Palvén from Malmö. The artwork was shown at Electrohype 2004 at Malmö Konstall. Social Sound work was presented with 256 different “cells” that formed a complex pattern that interacted with each other according to mathematic principals. The artwork was Peter Palvén’s master thesis work at the Art and Technology program at Chalmers in Gothenburg, Sweden’s first master’s degree in the field of art and technology. (download master thesis as PDF)
Peter Palvén har nu i samarbete med organisationen Electrohype omarbetat Social Sounds till en ljusbaserad utomhusinstallation med titeln Social Field. Programmet som styr och bearbetar ljud och grafik har skrivits om till att styra ljus efter samma ”sociala” principer.
Peter has now in collaboration with the organization Electrohype created a light-based outdoor installation that is based on Social Sounds. The program that is controling and processing sound and graphics has been redesigned to control light.
   
   
Projektet är initierat av Electrohype då de länge har varit intresserade av att flytta ut den datorbaserade konsten från konstgalleriet till det offentliga rummet. Electrohype har under flera år haft ett pågående researcharbete inom området offentlig elektronisk konst som bland annat resulterade i utställningen ”Public-electronic!” på Skissernas Museum i Lund vintern 2006. Electrohype initiated the project since they for a long time has been interested in moving the computer-based art out of the gallery and into the public space. For several years they have done an informal research work in the field of electronic art. One result of that research was the exhibition “Public–Electronic!” at The Museum of Sketches in Lund in winter 2006.
Att visa elektronisk konst i det offentliga rummet är en stor utmaning, på flera plan. Denna typ av konst är tekniskt krävande och är i stor utsträckning baserad på prototyper. Att visa denna konst utomhus lägger även till ytterliga svåra faktorer som väder och vind, men realiseringen av detta projekt kan komma att få stor betydelse för att förnya den offentliga konsten. Inte minst kommer ovärderliga erfarenheter att vinnas genom att generella och speciella problemställningar kommer att angripas och dokumenteras.
To show electronic art under controlled forms in public space can be complicated, as this kind of art is technically quite demanding and in many cases based on prototypes. To present this kind of art outdoors will therefore be a big challenge, but the realising of a project like this will have a big importance in renewing the public art form. Valuable experience will be achieved during the process of the project, for instance through general trouble solving.
Social Field är en prototyp som visar på möjligheterna med att använda storskalig elektronisk konst i offentlig miljö. Det långsiktiga målet är att installationen ska bli permanent. Social Field is a prototype that points out the possibilities to make big scale electronic artworks in a public space. The long-term goal is to make this installation permanent.
   
   
   
Installationens titel, ”Social Field”, anspelar på det ursprungliga konstverket som är en studie i hur olika enheter, eller individer, härmar och tar efter varandra. Allt från det sociala till det fysiska. Konstverket associerar både till sociala fenomen som t.ex. när man ställer sig på gatan och tittar upp på himlen och inom kort kommer minst en annan person garanterat gör likadant och till rent fysikaliska fenomen som när två gammaldags väggur hängs på en vägg med pendlarna i otakt snart synkroniseras av sig själva. The title of the installation, “Social Field”, refers to the original artwork that was a study in how different kind of units or individuals imitates and gets influenced by each other - both socially and physically. The art work associates to social phenomena, as for instance when someone stands in the street and looks up into the sky and there will be at least be one other person that will do the exact same thing, and also physically phenomena like two old pendulum clocks hanging on the wall with their pendulums out of sync – soon they will synchronize on their own so it’s pendulums will fall into sync and remain so.
   
   
Eftersom projektet kommer att transformeras från galleriets projektionsyta på 1 kvadratmeter till ca 1000 kvadratmeter utomhus ger detta också utrymme för en ny social aspekt. Installationen är utformad på ett luftigt sätt så att besökarna kan vandra fritt mellan de 64 ljuspunkterna. Beroende på installationens geometriska utformning med 8 x 8 lampor kommer det att bildas en matris som på ett subtilt sätt tvingar betraktarna att relatera till varandra och delta i verket i högre grad än vad som är fallet i en vanlig gallerisituation. As the project will be transformed from the gallery’s projection area of one square meter to around 1000 square meter outdoor installation, this will also give space to a new social aspect. It will be possible for the visitors to walk around freely between the 64 light sources inside the installation. The installation’s geometric form with 8 x 8 lamps will create a matrix that will force the public to relate to each other in a subtle way, and take a more active part of the work than a normal gallery situation would do.
Installationen planeras att visas alla dygnets mörka timmar i upp till ca två veckor från den 18 april.
  The idea is to run all dark hours during the night up to two weeks from 18 april.
     
Projektet har utvecklas av Electrohype och Peter Palvén:   The project have been developed by Electrohype och Peter Palvén:
Arbetsgruppp Electrohype: Lars Midbøe, Anna Kindvall, Leif Lönnblad, David Krantz, Björn Östlund och Evalena Tholin   Electrohype team: Lars Midbøe, Anna Kindvall, Leif Lönnblad, David Krantz, Björn Östlund and Evalena Tholin
     
Finansiering   Support
Projektet har möjliggjorts med stöd från Malmö kulturstöd.   The project is realised with support from Malmö kulturstöd.
Även tack till:   Also thanks to:
Malmö stad, Gatukontoret, för praktisk hjälp, framtagning av trycksak mm.   Malmö City, Gatukontoret for practical help, in the production of the brochure etc.
Brämhults juice AB för flaskor till lampkonstruktion   Brämhults juice AB for bottles to the lamp construction
Alla som har ställt upp och hjälpt oss i projektet   All of you who have helped us with the project