Mogens Jacobsen
   
25 oktober – 15 november October 25 – November 15
Vernissage 25 oktober kl 12–16 Opening: October 25, 12–16 h
Öppettider, adress och karta Openinghours, address and map
   
”Crime Scene” ”Crime Scene”
Vår tids nya produktgrupp, mjukvara för datorer har drivit fram fundamentala frågor kring intellektuell egendom och upphovsrätt. Dessa frågor diskuteras och tas upp i domstolar runt om i världen och är samtidigt lika viktiga för dem inom olika rörelser som kämpar för fri mjukvara. Den senare tiden har också flera olika samtida konstverk fokuserat på problematiken, Mogens Jacobsens Crime Scene är ett bra exempel på detta. The digital software products of our time raise fundamental questions of intellectual property and copyright. These questions are raised and discussed in courthouses around the world and by free software movements but they are also an issue for much contemporary artistic production. Mogens Jacobsen’s ”Crime Scene” is fine example of the latter.
”Crime Scene” består av ett litet ”peer-to-peer” nätverk med endast två datorer. På varje dators hårddisk finns det ett urval av upphovsrättsskyddat material, så som kommersiell mjukvara, musik och video. Datorerna kör ett program som kör följande kommandon: ”Crime Scene” consists of a small peer-to-peer network of only 2 computers. Each computer hosts a selection of copyrighted material (commercial software, music and videos) on its harddisk. The computers run a program which execute the following series of operations:
Dator 1 erbjuder sina värdefulla filer till dator 2 Computer 1 offers its valuable files to computer 2.
Dator 2 väljer en fil från listan och kopierar den till sin egen hårddisk Computer 2 selects a file from the selection and copies it to its own harddisk.
Dator 2 erbjuder sina filer till dator 1… Computer 2 offers its files to computer 1...
Således fortsätter utbytet i det oändliga. Monitorerna visar förhandlingen mellan datorerna och kopieringsprocessen samtidigt som filnamnen på den kopierade filerna visas.
Thus the swapping of files continues ad infinitum. The monitors show the negotiation between the computers and the progress of the copying. Filenames of the copied files are also shown.
Inom detta slutna nätverk utväxlas kostbar kommersiell information. Det hypotetiska värdet av data – och denna påstådda olagliga handling- ligger endast i den status filerna har, som upphovsrättsskyddat material. Filerna blir aldrig använda på några av datorerna i nätverket: mp3 filerna blir aldrig spelade, Photoshop blir aldrig installerat och inte en enda bokstav blir skrivet i MS Word. Expensive commercial information is being swapped in this closed circuit network. The hypothetical value of the bits - and alleged criminal status of the actions - lies solemnly in the copyrighted status of the files. The files are never utilized in this network: The mp3 files are never played, Photoshop is never installed, not a single letter is written in MS Word.
Programvaran som utför kopierandet körs som en konsol – som en kommandolinje i ett icke grafisk gränssnitt. Där finns inget distraherande grafiska element på skärmarna. Fokuseringen av verket ligger inte på användandet av filerna och materialet utan på själva handlingen av kopiering av digitalt (icke)material. På så sätt gestaltas en brottsplats där brottet blir begått, kontinuerligt. The software is run as a console application - like a command line of a non-graphical operating system. There is no distracting graphical user interface on the monitors. The focus of the work is not on the use but on actual act of copying of digital (im)material. The scene of the crime as the crime is being committed.
Genom att konfrontera publiken med denna handling av kopiering på gränsen mellan det olagliga och det lagliga tvingar Mogens Jacobsen publiken till att reflektera över frågor som direkt relaterar till denna handling. Är de i själva verket vittnen till ett brott? Borde man som betraktare agera för att man bevittnar ett brott?. ”Crime Scene” försöker inte svara på dessa frågor med referenser till lagar och ideologier. Verket ställer frågan inom en metareflekterande estetisk kontext där man kan utmana gränsen mellan det lagliga och det olagliga. By confronting the audience with this act of copying on the line between the legal and the illegal Mogens Jacobsen forces the audience to reflect on the issues implicated in the act. Are they in fact witnessing a crime? And if they are, should they intervene? ”Crime Scene” does not try to answer these questions by reference to wither law or ideology. The work poses the questions within a meta-reflective aesthetic context where the line between the legal and the illegal can be challenged.
 
Jacob Lillemose, Copenhagen October 2003 
 
 
http://www.artnode.org/art/jacobsen/